TEL.092 229 8229
062 419 2555
045 953 139

สอนขับรถยนต์ส่วนบุคคล

🌏   สอนขับรถยนต์ส่วนบุคคล
หลักสูตรสอนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง 
เกียร์ Manual , Auto

ราคาคนไทย          4,900 บาท
ราคาคนต่างชาติ    5,900 บาท


ติวท่าสอบ (ไปสอบเองที่ขนส่ง)ชั่วโมงละ 500 บาท เรียนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป

หลักสูตรเรียนเสริม (ขับเป็นแล้ว,ไม่เอาใบขับขี่)  3,900 บาท

ภาคปฎิบัติ 10 ชั่วโมง  ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
(เรียนภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี พร้อมสอบที่โรงเรียน)

  สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น. เรียนได้ทั้งรอบเช้า - รอบค่ำ มาตรฐานราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่ม
1วิชาที่สอน หลักสูตรขับรถยนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย
ภาคทฤษฎี 
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถยนต์ จำนวน 5 ชั่งโมง ประกอบด้วย
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 2 ชั่งโมง มีเนื้อหาดังนี้
- กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
- กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
- กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
- กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
- กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิดชอบ
2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
- เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
- มารยาทการขับรถยนต์
- สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ
3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมภายในรถยนต์ จำนวน 1 ชั่งโมง
- ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
- การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็คประจำวัน

ภาคปฏิบัติ 
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถยนต์ จำนวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
- การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
- การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
- การให้สัญญาณ
- การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
- การใช้คลัทช์ คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้อง
- การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
- การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
2) การฝึกหัดขับรถตามท่าต่าง ๆ จำนวน ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
- การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
- การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
- การกลับรถทางแคบ
- การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
- การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
- การหยุดรถ การจอดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
- การหยุดรถบนทางราบ
- การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3) ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

2. หลักสูตร หลักสูตรสอนขับรถยนต์ ที่ได้รับรองจากการขนส่งทางบก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการขับขี่รถยนต์
เวลา
ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง) ตรวจสอบวัน เวลาที่ถูกต้องกับทางโรงเรียน ฯ
08.00 – 08.30 น.
ปฐมนิเทศ
08.30 – 10.30 น.
( 2 ชั่วโมง )
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางหลวง กฎหมายว่าด้วยผู้ประสบภัยจากรถ และ กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยและความรับผิดชอบ
10.30 – 10.45 น.
พัก
10.45 – 12.00 น.
( 1 ชั่วโมง 15 นาที )
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย
- เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
( 1 ชั่วโมง )
- มารยาทการขับรถ
สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ
14.00 – 15.00 น.
( 1 ชั่วโมง )
ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมภายในรถยนต์
- ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
- การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
15.00 – 17.00 น.
ทดสอบภาคทฤษฎี
1 – 3
- การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
- การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
- การให้สัญญาณ
- การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
- การใช้คลัทช์ คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้อง
- การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
- การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
4 – 7
 - การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
- การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซก หรือ การขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
- การกลับรถทางแคบ
- การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
- การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
- การหยุดรถ การจอดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
- การหยุดรถบนทางราบ
- การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
8 - 10
ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
วันทดสอบ
( วันอาทิตย์ )
ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดสอบโดยกรมการขนส่งทางบก
4. วันหยุด เปิดทำการทุกวัน
5. การทดสอบ หลักสูตรขับรถยนต์
1. การประเมินผล แบ่งเป็น วิชา ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และความรู้พื้นฐานการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ เกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90 % โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ประเมินผล
2. การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติจัดสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ร้อยละ 90 %
3. การทดสอบโดยเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก หากสอบไม่ผ่านสามารถแก้ตัวได้ 2 ครั้ง หากยังไม่ผ่านต้องรอนัดสอบรอบใหม่ และต้องทำการทดสอบให้ผ่านภายใน 30 วัน นับจากวันสอบในครั้งแรก
6. การออกประกาศนียบัตร ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถยนต์ให้เมื่อนักเรียนมาเรียน
ครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา สอบผ่านภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 % สอบภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียนตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตรในหลักสูตรขับรถยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสมัครเรียน โดยประกาศนียบัตรของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้ โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีกโรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบลadvanceubon 


โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
        

เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ที่นี่ ได้เลย
รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

                                         045-953139, 092-2298229, 062-4192555
                                         AUB_1, AUB_2
                                         โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
                                         www.advanceubon.com0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น