TEL.092 229 8229
062 419 2555
045 953 139

การต่ออายุใบขับขี่

🌏   การต่ออายุใบขับขี่
การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่น (ยื่นก่อนใบขับขี่สิ้นอายุ ไม่เกิน 3 เดือน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่
1) เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว
2) ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ

หลักฐานประกอบคำขอ
1) ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
2) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา

ขั้นตอนการดำเนินการ
1) ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
3) อบรม 1 ชั่วโมง
4) ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ
กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์

โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบลadvanceubon 


โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
        

เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ที่นี่ ได้เลย
รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก


                                         045-953139, 092-2298229, 062-4192555
                                         AUB_1, AUB_2
                                         โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
                                         www.advanceubon.com
โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139  โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น