TEL.092 229 8229
062 419 2555
045 953 139

ใบขับขี่ต่างด้าว-ชาวต่างชาติ

🌏   ใบขับขี่ต่างด้าว-ชาวต่างชาติ

สอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่สำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ
1. หลักสูตรเรียนขับรถยนต์ สำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ 5,900 บาท (15 ชั่วโมง)
2. หลักสูตรเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ สำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ 1,500 บาท (15 ชั่วโมง)
    จะต้องมีพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้ว

ข้อสอบที่ใช้ทดสอบสำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษายาวี
กรณีผู้เรียนไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ต้องสามารถฟังภาษาไทยได้

เอกสารสำหรับการสมัครเรียนขับรถยนต์
สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ หรือบุคคลสัญชาติพม่าที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
หากมีเอกสารแสดงตนและถิ่นที่อยู่ครบถ้วนตามกฎกระทรวง
1. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (สำหรับต่างด้าว)
2. หนังสือเดินทาง (สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ)
3. ใบอนุญาตการทำงาน หรือ ใบรับรองถิ่นที่อยู่
4. ใบรับรองแพทย์
5. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูปโรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบลadvanceubon 


โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
        

เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ที่นี่ ได้เลย
รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

                                         045-953139, 092-2298229, 062-4192555
                                         AUB_1, AUB_2
                                         โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
                                         www.advanceubon.com


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น