TEL.092 229 8229
062 419 2555
045 953 139

หลักฐานการสมัครเรียน

🌏   หลักฐานการสมัครเรียนโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล

ระเบียบการ
1.คุณสมบัติผู้เรียน
หลักสูตรขับรถยนต์ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปคุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน ดังนี้

1.1 การทดสอบปฏิกิริยา ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

1.2 การทดสอบสายตา
- ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 7 5องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
- การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
- การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

2. หลักฐานการรับสมัครเรียนขับรถยนต์ / รถจักรยานยนต์
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน วันสอบใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาด
2.2 รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป นำมาในวันสอบ หากไม่สะดวกทางโรงเรียนมีบริการค่ะ 50 บาท
2.3ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) นำมาในวันสอบ หากไม่สะดวกติดต่อเจ้าที่ค่ะ ค่าใบรับรองแพทย์ 100 บาท ค่ามอเตอร์รับจ้างไปกลับคลีนิค 20 บาท ค่ะ


โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบลadvanceubon 


โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
        

เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ที่นี่ ได้เลย
รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

                                         045-953139, 092-2298229, 062-4192555
                                         AUB_1, AUB_2
                                         โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
                                         www.advanceubon.com
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น