TEL.092 229 8229
062 419 2555
045 953 139

อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับขี่

🌏   อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับขี่
ใครๆ ก็มา อบรมสอบใบขับขี่ที่นี่กันแล้ว รู้ยัง?
อบรมใบขับขี่เสร็จสามารถเดินไปติดต่อขอสอบที่ขนส่งฯ ได้ทันที
ปัจจุบันผู้ที่ประสงค์ขอสอบใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบก จะต้องติดต่อจองคิวล่วงหน้า (รอคิว 3 - 4 เดือนแล้วแต่พื้นที่) ซึ่งทำให้ต้องรอคิวเป็นเวลานาน สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทางโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าแต่อย่างใด ซึ่งทางโรงเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เข้ากับกรมการขนส่งทางบกได้ ดังนั้นผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถนำใบรับรองไปติดต่อ เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทดสอบข้อเขียนที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศไทย


 ไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องจองคิว 
 อบรมสอบใบขับขี่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 
 เชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์กับขนส่งโดยตรง 
 นำใบรับรองไปติดต่อที่ขนส่งได้ทุกสาขา 
 อบรมพร้อมติวเข้มเทคนิคการทำข้อสอบ 
 สอบไม่ผ่านอบรมใหม่ ติวใหม่ ให้ฟรี 


หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี
หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท (ขอใหม่)

สถานที่อบรมสอบใบขับขี่/ต่ออายุ

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล

อบรมรอบเช้าเสร็จ สามารถติดต่อขนส่ง 

เพื่อทำการทดสอบสายตาและสอบข้อเขียนต่อได้ทันทีกำหนดการฝึกอบรมสอบใบขับขี่ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
โรงเรียนสอนขับรถยนต์แอดวานซ์อุบล
รอบเช้า เวลา
08.00 น- 13.00 น.
 รอบบ่าย เวลา
11.00 น. - 16.00 น.
ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)
.(2ชั่วโมง)
(2 ชั่วโมง)
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1 ชั่วโมง)
(1 ชั่วโมง)
การขับรถอย่างปลอดภัย
(1 ชั่วโมง)
(1 ชั่วโมง)
จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
(1 ชั่วโมง)
(1 ชั่วโมง)
การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล


หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ 200 บาท
หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 บาท
1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

ผู้ที่ประสงค์ขออบรมสอบใบขับขี่/ต่ออายุ กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาด พร้อมสำเนา
2. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน (30วัน) นำมาในวันอบรม หากไม่สะดวกติดต่อเจ้าที่ค่ะ ค่าใบรับรองแพทย์ 100 บาท 
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน หากไม่สะดวกทางโรงเรียนมีบริการค่ะ 50 บาท
4. ใบขับขี่เดิม (กรณีต่ออายุ) ห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาด


หมายเหตุ
สำหรับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่นำนักเรียนมาเข้ารับการอบรม กรุณาแยกเอกสารมาเป็นชุดแต่ละบุคคลให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการออกเอกสารใบรับรอง 


โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบลadvanceubon 

*************************************************
โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล

        

เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ที่นี่ ได้เลย
รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

                                         045-953139, 092-2298229, 062-4192555
                                         AUB_1, AUB_2
                                         โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
                                         www.advanceubon.com
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น