TEL.092 229 8229
062 419 2555
045 953 139

โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์อุบล โทร.045-953-139

โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ได้ที่สนามของตนเอง รับรองโดย...กรมการขนส่งทางบกฯ

โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์อุบล โทร.045-953-139

โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ได้ที่สนามของตนเอง รับรองโดย...กรมการขนส่งทางบกฯ

โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์อุบล โทร.045-953-139

โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ได้ที่สนามของตนเอง รับรองโดย...กรมการขนส่งทางบกฯ

โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์อุบล โทร.045-953-139

โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ได้ที่สนามของตนเอง รับรองโดย...กรมการขนส่งทางบกฯ

โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์อุบล โทร.045-953-139

โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ได้ที่สนามของตนเอง รับรองโดย...กรมการขนส่งทางบกฯ

โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์อุบล โทร.045-953-139

โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ได้ที่สนามของตนเอง รับรองโดย...กรมการขนส่งทางบกฯ

โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์อุบล โทร.045-953-139

โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ได้ที่สนามของตนเอง รับรองโดย...กรมการขนส่งทางบกฯ

โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์อุบล โทร.045-953-139

โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ได้ที่สนามของตนเอง รับรองโดย...กรมการขนส่งทางบกฯ

โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์อุบล โทร.045-953-139

โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ได้ที่สนามของตนเอง รับรองโดย...กรมการขนส่งทางบกฯ

สมัครเรียนขับรถจักรยานยนต์

🌏   สมัครเรียนขับรถจักรยานยนต์
หลักสูตรการรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ **เปิดรับสมัครแล้ว
เรียนที่สนามฝึกหัดขับรถแอดวานซ์อุบล (ซอยตรงข้ามสวนป่าวนารมย์)
รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว ต้องการมาเรียนและสอบใบขับขี่กับทางโรงเรียนเท่านั้น
(และต้องไม่เคยมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน)

จองคิวเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร. 045-953139, 092-2298229, 062-4192555

หลักสูตรรถจักรยานยนต์ ราคา 1,000 บาท (เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ ที่โรงเรียน)

1. วิชาที่สอน หลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง
ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 ชั่งโมง ประกอบด้วย

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 2 ชั่งโมง มีเนื้อหาดังนี้
- กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
- กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
- กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
- กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
- กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิดชอบ

2) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่อย่างปลอดภัย จำนวน 2
ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
- เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
- มารยาทการขับขี่
- สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ

3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ จำนวน 1 ชั่งโมง มี
เนื้อหาดังนี้
- ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
- การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็คประจำวันภาคปฏิบัติ
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์ มีเนื้อหาดังนี้
- ส่วนประกอบที่สำคัญและพื้นฐานการทำงานของรถจักรยานยนต์
- การตรวจเช็ครถก่อนขับขี่
- การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ
- การเตรียมตัวก่อนการขับขี่ (เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการขับขี่)
- การใช้ขาตั้งและการจูงรถ
- ท่าทางการขับขี่
- การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
- การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
- การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวล
- การเปลี่ยนเกียร์
- การเบรก(ตอนที่ 1)
- การควบคุมความเร็ว

2) การฝึกหัดขับขี่ตามท่าฝึกต่าง ๆ มีเนื้อหาดังนี้
- การออกรถ การหยุดรถ
- การเบรก (ตอนที่ 2)
- การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
- การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง (Salalom)
- การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
- การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
- การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
- การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
- การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย

3) ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง


2. หลักสูตร  หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับรองจากการขนส่งทางบก

3. กำหนดการฝึกอบรม   หลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์


ภาคปฏิบัติ เรียนที่สนามฝึกหัดขับรถแอดวานซ์อุบล (ซอยตรงข้ามสวนป่าวนารมย์)
เวลา 08.00 น-18.00 น. (โดยประมาณ)


นักเรียนต้องนำรถจักรยานยนต์มาเองในวันเรียนภาคปฎิบัติ หากไม่สะดวกมาเช่ารถที่สนามได้ค่ะ

ภาคทฤษฎี เรียนที่สำนักงานแอดวานซ์อุบล  (ซอยตรงข้ามสวนป่าวนารมย์)
เวลา 08.00 น-14.00 น(โดยประมาณ)


<<< จองคิวเรียนขับรถจักรยานยนต์ >>>
1. กรุุณาลงทะเบียนจองคิวเรียนล่วงหน้าและชำระเงินอย่างน้อย 3 วัน ทำการ
2. ให้กำหนดวันเรียนภาคปฏิบัติ ก่อนวันเรียนภาคทฤษฎี
3  นักเรียนต้องนำรถจักรยานยนต์มาเองในวันเรียนภาคปฎิบัติ หากไม่สะดวกมาเช่ารถที่สนามได้ค่ะ

4. วันหยุด  เปิดบริการทุกวัน


5. การทดสอบ   หลักสูตรขับรถจักรยานยนต์

1. การประเมินผล แบ่งเป็น 2 วิชา ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และความรู้พื้นฐานการขับ
รถจักรยานยนต์และการบำรุงรักษารถ  เกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ  90 %  โดยทาง
โรงเรียนเป็นผู้ประเมินผล
2. การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติจัดสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก  ร้อยละ  90 % 
3. การทดสอบโดยเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก หากสอบไม่ผ่านสามารถแก้ตัวได้ 2 ครั้ง
หากยังไม่ผ่านต้องรอนัดสอบรอบใหม่ และต้องทำการทดสอบให้ผ่านภายใน 30 วัน นับจากวันสอบใน
ครั้งแรก


6. การออกประกาศนียบัตร ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ให้
เมื่อนักเรียนมาเรียนครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา  สอบผ่านภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %  สอบ
ภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียนตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตรใน
หลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันสมัครเรียน 

โดยประกาศนียบัตรของ
โรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้ โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีก โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบลadvanceubon 

**************************************************************
โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล

        

เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ที่นี่ ได้เลย
รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

                                         045-953139, 092-2298229, 062-4192555
                                         AUB_1, AUB_2
                                         โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
                                         www.advanceubon.com